LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Zielona Góra

A
M
Nazwa stacji Zielona Góra Krótka nazwa stacji LUB001
Krajowy kod stacji LuZielKrotka Międzynarodowy kod stacji PL0213A
Strefa m. Zielona Góra Klasyfikacja stacji tła
Adres Zielona Gora, 65-001, Krótka Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel WIOŚ Zielona Góra
Zielona Góra, 65-231, Siemiradzkiego 19
068 45 48 550
zgora@pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla EBZN - Etylobenzen MPXY - M-P-Ksylen
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki TLN - Toluen
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAA_PM10 - benzo(a)antracen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BBF_PM10 - benzo(b)fluoranten w PM10
BJF_PM10 - benzo(j)fluoranten w PM10 BKF_PM10 - benzo(k)fluoranten w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 DBAHA_PM10 - dibenzo(a,h)antracen w PM10
HCHO - Formaldehyd IP_PM10 - indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PB - Ołów
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne RAD - Promieniowanie globalne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura
WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa 58 km2
Długość geograficzna E 15.51886111
Szerokość geograficzna N 51.93978333
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 160 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji